Doelstelling

Doelstelling

Aan instellingen en/of instanties met een menslievend of liefdadig doel, financiële ondersteuning te bieden om het lot van mensen in nood  te verbeteren of krachtens hun doelstelling daartoe bevorderlijk bezig te zijn –alles in de ruimste zin des woords.

 

Beleidsplan

Aan wie doneert de stichting?

 • instellingen en organisaties die passen binnen de statutaire doelstelling van de Stichting
 • organisaties, destijds genoemd in de Statuten van 2001 of vergelijkbare instellingen;
 • niet aan natuurlijke personen;
 • rechtspersonen zonder winstoogmerk;
 • organisaties en/of instellingen, die van overheidswege, door landelijke/wereldwijde  subsidies, niet of beperkt gesteund worden

Welke voorwaarden stellen wij aan een donatieaanvraag?

 • de aanvraag kan alleen worden gedaan door het invullen van het aanvraagformulier donatie Stichting Den Brinker (zie hiervoor bij “Doelstelling”
 • dit formulier kan alleen worden gemaild naar info@stichtingdenbrinker.nl
 • de aanvraag wordt gedaan door daartoe gerechtigde personen
 •  voldoende inhoudelijke motivatie, tevens waarom de externe aanvraag wordt gedaan
 • goede financiële onderbouwing (b.v. begroting, offertes o.i.d.)
 • inzicht hoe het te financieren onderwerp past bij de organisatie
 • toezegging van inzicht in voortgang en verantwoording bij afronding
 • mogelijkheid tot doneren na afronding

Donatiedoelen

Doelen, die passen bij de doelstellingen van de Stichting, waarbij ook gedacht kan worden aan:

 • deelprojecten van grote organisaties, die actiematig zijn en zichzelf moeten bekostigen
 • onderzoekstrajecten, waarvan resultaten pas op langere termijn zichtbaar worden
 • doelen die eenmalig zijn en buiten de normale exploitatie vallen

Hiernaast blijft het bestuur de vrijheid houden om eenmalige uitzonderingen te maken, mits de doelstelling gewaarborgd blijft.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Den Brinker ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij ontvangen jaarlijks een kleine vergoeding voor gemaakte onkosten.